Poslovi za odgojateljice u Mostaru

Multietnički inkluzivni vrtić “Sunčani most” raspisao je natječaj za dvoje odgojitelja ili odgojateljica u Mostaru.

Prenosimo oglas sa stranice Službe za zapošljavanje HNŽ-a.

Mostar, 04.11.2022.

Na temelju članka 30. Zakona o predškolskom odgoju („Narodne novine HNŽ/K“, broj 5/2000) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Ustanove „Multietnički inkluzivni vrtić ‘Sunčani most’ Mostar” br. 138/2022., u skladu s Odlukom broj 223/2022 od 4.11.2022. godine, Upravno vijeće ustanove raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 • ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA – dva (2) izvršitelja-na određeno vrijeme (1.12.2022. – 1.12.2023.), uz mogućnost produžetka ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

Uslovi:

Pored općih uslova, propisanih zakonom, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje HNK/Ž, Zakonom o predškolskom odgoju, Statutom i drugim aktima Ustanove, i to:

 • Završena visoka stručna sprema VII/1 – zvanje prof. predškolskog odgoja ili mag. predškolskog odgoja ili bachelor (prvostupnik sa 240-ECTS bodova) predškolskog odgoja,
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima odgajatelja/odgajateljice djece predškolskog uzrasta, stečenog nakon završenog gore traženog studija,
 • Položen stručni ispit za odgajatelja/odgajateljicu.

Svi kandidati/kandidatkinje koji podnesu prijavu na natječaj a koji ispunjavanju gore navedene uvjete, bit će pozvani na intervju.

Kandidati/kandidatkinje su, uz prijavu na natječaj, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija):

 • diplomu,
 • dokaz o radnom stažu (uvjerenje kojim se dokazuje da kandidat/kandidatkinja ispunjava posebne uvjete iz točke 2. Natječaja),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • biografiju,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o prebivalištu

Rok za podnošenje prijava je do 18.11.2022.godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati/kandidatkinje koji budu izabrani na mjesto odgajatelja/odgajateljice bit će dužni u roku od 15 dana dostaviti: uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ovjerenu sanitarnu knjižicu i potvrdu o radnoj sposobnosti temeljem liječničkog uvjerenja.

Prijave se dostavljaju isključivo putem preporučene pošte na adresu:

Multietnički inkluzivni vrtić ”Sunčani most”

Blajburških žrtava 31 b

88 000  M o s t a r

sa naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto odgajatelja/odgajateljice – ne otvarati!“

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?