Posao u BIH: Traže se kontrolori zračnog prometa

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) raspisala je atraktivan natječaj.

Traže dvadeset i pet kandidata za stručno osposobljavanje i stipendiranje u svrhu naobrazbe za kontrolore zračnog prometa.

Dovoljna je srednja stručna sprema, a plaća koja se nudi nakon završetka obuke, kao i radno mjesto na neodređeno, zvuče vrlo primamljivo.

Naime, još prije nekoliko godina se pisalo kako se plaće kontrolora leta kreću i do 6.000 maraka, a nedavno je u BiH nastao problem jer su se bh. kontrolori leta prijavljivali za poslove u inozemstvu te su prihvaćali pozive za bolje plaćena radna mjesta u Kataru i drugim bogatim državama, gdje im se nudilo i do 16 tisuća američkih dolara.

Kandidatkinje i kandidate očekuju različiti testovi te zdravstveni pregledi, ali kako su plaće za spomenuto radno mjesto među najvećima u BiH, sve skupa i ne bi trebalo predstavljati veliki problem.

Odabrani kandidati će s BHANSA-om sklopiti ugovore o stipendiranju, kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Oni koji uspješno završe stručno osposobljavanje, zaključit će s Agencijom ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Od kandidata se očekuje da posjeduju sposobnosti karakteristične za obavljanje poslova kontrolora zračnog prometa što uključuje: sposobnost brzog i točnog donošenja odluka, pamćenja, percepcije i pozornosti, visoku razinu koncentracije i odličnog snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijene komunikacijske vještine, samodisciplinu, visoku toleranciju na stres, sklonost timskom radu i slično.

Natječaj je 5. studenog objavljen na web stranici BHANSA -e, a sve ostale uvjete natječaja možete naći OVDJE.

Na temelju članka 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovdibi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 43/09), članka 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 63/10), Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine, direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA 

IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJAM U RADNI ODNOS KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje Javni oglas za izbor kandidata za stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole kontrolora zračnog prometa i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme kontrolora zračnog prometa na lokacijama: Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla, a kako slijedi:

1.       Oblasni kontrolor letenja – 14 kandidata

2.       Prilazni proceduralni/aerodromski kontrolor letenja – 9 kandidata

3.       Aerodromski kontrolor letenja – 2 kandidata

I Opis poslova i zadataka:

1.       Oblasni kontrolor letenja

–       Izvršava poslove oblasne radarske kontrole letenja u skladu s propisanom tehnologijom rada;

–       Operativno odgovara za vođenje zrakoplova unutar zračnog prostora za koji je odgovoran;

–       Pruža radarsku uslugu za kontrolirane zrakoplove dok se nalaze u kontroliranom zračnom prostoru;

–       U posebnim slučajevima otkazivanja tehničke pomoći (radar) izvršava konvencionalnu kontrolu letenja u kontroliranom zračnom prostoru;

–       Izvršava poslove i zadaće izvršnog kontrolora i kontrolora planera;

–       Odgovara za redovito, ekspeditivno i sigurno odvijanje zračnog prometa u području njegove nadležnosti;

–       Unosi propisane podatke i informacije u ATM sustav i odgovara za njegovu ažurnost;

–       Pribavlja i prosljeđuje informacije potrebne za sigurno i nesmetano izvršavanje kontrole letenja;

–       Pruža svu potrebnu pomoć zrakoplovima u nuždi i opasnosti;

–       Izvršava usluge pružanja letnih informacija i poslove uzbunjivanja za sve poznate zrakoplove u skladu s propisima;

–       Ostvaruje neposrednu koordinaciju s ostalim sektorima i radnim mjestima u Centru, kao i sa susjednim kontrolama letenja;

–       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

2.       Prilazni proceduralni/aerodromski kontrolor letenja

–       Izvršava poslove prilazne proceduralne i aerodromske kontrole letenja u skladu s propisanom tehnologijom rada;

–       Operativno odgovara za vođenje zrakoplova u zoni prilazne i aerodromske kontrole letenja;

–       Ostvaruje neposrednu suradnju s ostalim službama na aerodromu;

–       Izdaje informacije i odobrenja za zrakoplove unutar zone odgovornosti s ciljem osiguranja sigurnog, pravovremenog i redovitog protoka zračnog prometa na aerodromu radi sprječavanja sudara između: zrakoplova koji lete unutar dodijeljene zone kontrolnog tornja, uključujući i školske krugove, zrakoplova koji se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova koji slijeću i polijeću, zrakoplova i vozila koja se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova na manevarskim površinama i prepreka u toj zoni;

–       Pruža svu potrebnu pomoć zrakoplovima u nuždi i opasnosti;

–       Ostvaruje neposrednu koordinaciju s ostalim radnim mjestima u Centru, službama na aerodromu, kao i sa susjednim TMA i centrom područne kontrole;

–       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

3.       Aerodromski kontrolor letenja

–       Izvršava poslove aerodromske kontrole letenja u skladu s propisanom tehnologijom rada;

–       Izdaje informacije i odobrenja za zrakoplove unutar zone odgovornosti s ciljem osiguranja sigurnog, pravovremenog i redovitog protoka zračnog prometa na aerodromu radi sprječavanja sudara između: zrakoplova koji lete unutar dodijeljene zone kontrolnog tornja, uključujući i školske krugove, zrakoplova koji se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova koji slijeću i polijeću, zrakoplova i vozila koja se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova na manevarskim površinama i prepreka u toj zoni;

–       Operativno odgovara za vođenje zrakoplova u zoni aerodromske kontrole letenja;

–       Ostvaruje neposrednu koordinaciju s ostalim radnim mjestima u Centru i službama na aerodromu;

–       Pruža svu potrebnu pomoć zrakoplovima u nuždi i opasnosti;

–       Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

II Opći uvjeti:

U skladu s člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

1)    da ima navršenih 18 godina života; 

2)    da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem, ne starijim od šest mjeseci;  

3)    da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo počinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;  

4)    da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;  

5)    da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnoga mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.  

III Posebni uvjeti radnih mjesta:

–       VSS/VŠS/SSS tehničkog ili društvenog smjera;

–       Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima kontrole zračne plovidbe;

–       Posjedovanje dozvole kontrolora letenja s odgovarajućim važećim ovlaštenjima.

NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti upućeni na stručno osposobljavanje/obuku za stjecanje dozvole kontrolora zračnog prometa s pripadajućim ovlaštenjima i dodatnim odobrenjem za jedinicu kontrole letenja.

Stjecanjem dozvole kontrolora zračnog prometa s odgovarajućim ovlaštenjem i dodatnim odobrenjem za jedinicu kontrole letenja kandidat se smatra osposobljenim za samostalan rad na poslovima kontrolora letenja. Vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju u svrhu stjecanja dozvole i osposobljavanja za samostalan rad računa se u radno iskustvo na poslovima kontrole zračne plovidbe definirano u posebnim uvjetima radnog mjesta.

IV Specifični uvjeti:

1)      Znanje engleskog jezika; 

2)      posjedovanje psiho-fizičkih sposobnosti karakterističnih za obavljanje poslova kontrolora zračnog prometa koje uključuju: sposobnost brzog i točnog donošenja odluka, pamćenja, percepcije i pozornosti, visoka razina koncentracije i odličnog snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijene komunikacijske vještine, samodisciplinu, visoku toleranciju na stres, sklonost timskom radu i slično;

3)      zadovoljavanje posebnog zdravstvenog kriterija klase 3 – European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller;

V Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su dužni priložiti:

1)      Popunjen prijavni obrazac, dostupan na službenoj internet stranici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine www.bhansa.gov.ba

2)      Kratak životopis;

3)      Izvadak iz matične knjige rođenih (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

4)      Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

5)      Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom članka IX stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

6)      Dokaz o završenoj stručnoj spremi – Original/ovjerena kopija fakultetske diplome ili  original/ovjerena kopija svjedodžbe, odnosno uvjerenja o završenoj SSS

Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu uz diplomu i dodatak diplomi. Izuzetno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomanta, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdan, niti za jednog diplomanta; U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 6.4.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

7)      Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno s predumišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini su dužni dostaviti samo kandidati koji budu pozvani na zaključivanje ugovora o stipendiranju i stručnom osposobljavanju.

VI Postupak izbora kandidata

Agencija imenuje Komisiju za izbor kandidata koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te direktoru dostavlja Listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja. U tijeku postupka po Javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismenim ili putem e-maila o eventualnom odbacivanju njihove prijave, o nadnevku, vremenu i mjestu održavanja testiranja, te rezultatima testiranja, a izabrani kandidati će se pozvati na zaključenje ugovora o stipendiranju i stručnom osposobljavanju.

Testiranje kandidata obuhvaća sljedeće:

1)      Provjeru znanja engleskog jezika;

2)      Test sposobnosti (FEAST);

3)      Liječnički pregled radi utvrđivanja posebnog zdravstvenog kriterija klase 3 – European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controller;

4)      Intervju;

VII Stručno osposobljavanje i prijam u radni odnos

Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvole kontrolora zračnog prometa s odgovarajućim ovlaštenjima i dodatnim odobrenjem za jedinicu kontrole letenja će se provoditi u organizacijama za obuku kontrolora zračnog prometa, kao i na operativnim radnim mjestima kontrolora zračnog prometa u jedinicama kontrole letenja. 

Troškove stručnog osposobljavanja kandidata snosit će Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

S izabranim kandidatima će se zaključiti ugovori o stipendiranju i stručnom osposobljavanju, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze za vrijeme i nakon stručnog osposobljavanja.

S kandidatima koji uspješno završe obuku i steknu dozvole kontrolora zračnog prometa zaključit će se ugovori o radu na neodređeno vrijeme za radna mjesta predviđena ovim Oglasom, a u skladu sa stečenim ovlaštenjima i dodatnim odobrenjima za jedinicu kontrole letenja.

VIII Ostale napomene:

–          Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene Javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim, neće se uzimati u razmatranje.

–          Valjanost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijama prijave kandidata.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

–          Prijave kandidata kojima je u prethodnom razdoblju, iz bilo kojeg razloga, prekinuto stručno osposobljavanje za kontrolora zračnog prometa,neće se uzimati u obzir.

–          Sve dodatne informacije u vezi s ovim Javnim oglasom mogu se naći na internet stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.

IX Dostavljanje prijava

Prijave se mogu priložiti najkasnije trideset (30) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevnim novinama: „Oslobođenje“,  „Dnevni list“, „Dnevni avaz“, „Večernji list“ i „Glas Srpske“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ b.b., Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„JAVNI OGLAS ZA IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJAM U RADNI ODNOS  KONTROLORA ZRAČNOG PROMETA- NE OTVARAJ“,

Ortiješ b.b., 88000 Mostar.

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?