Studentski centar Sveučilišta u Mostaru zapošljava radnika

Na temelju članka 44. Statuta Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru, Ravnatelj centra raspisuje sljedeći

O G L A S

za prijem u radni odnos na radno mjesto

  • SKLADIŠNI RADNIK – 1 izvršitelj

Opis poslova: Vrši utovar i istovar roba od dobavljača, po potrebi dobavlja robe van skladišta za potrebe Centra, vrši organizaciju kao i čišćenje skladišnog prostora, pomaže pri dopremi robe u kuhinju, vrši utovar gotove hrane koja se dostavlja van prostorija Centra, vrši druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Pored općih uvjeta za prijem, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • SSS/KV
  • Do  jedne godine radnog iskustva

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

  • Da je stariji od 18 godina
  • Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • Da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis
  • ovjeren preslik svjedodžbe/uvjerenja
  • uvjerenje o državljanstvu
  • dokaz o radnom iskustvu – potvrda poslodavca koja obvezno mora sadržavati: osnovne podatke kandidata, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova na kojima je kandidat stekao radno iskustvo. (radna knjižica i potvrda nadležnog MIO/PIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvaćaju kao dokaz o radnom iskustvu)

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uvjeta, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je dostaviti, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na temelju članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, ukoliko uz prijavu na natječaj od nadležnog ministarstva dostave dokaz o navedenom.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave s pripadajućom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Studentski centar Sveučilišta u Mostaru

Stjepana Radića br. 84A

88 000  M o s t a r

s naznakom

”Prijava na javni oglas – radno mjesto skladišni radnik“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Rok trajanja: 10.12.2022
Stupanj stručnog obrazovanja: KV
Broj izvršitelja: 1
Mjesto rada: Mostar
Vrsta radnog odnosa: Određeno/Neodređeno

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?