Vlada ŽZH donijela Odluku o uplati zaostalih doprinosa za staž osiguranja koji se računa u uvećanom trajanju

Vlada Zapadnohercegovačke županije (ZHŽ) na sjednici održanoj u četvrtak u Širokom Brijegu donijela je, među ostalim, Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o činovima policijskih službenika kojom se postiže usklađenost pozicija policijskih službenika propisanih ovom Uredbom s pozicijama policijskih službenika u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu županijskog Ministarstva unutarnjih poslova.

Donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u županijskim tijelima državne službe.

Naime, Vlada ZHŽ-a donijela je Uredbu o Uredu predsjednika Vlade, koja je stupila na snagu 29. lipnja. Slijedom toga, potrebno je donijeti navedenu Odluku, kako bi se platni razred i koeficijent plaće predstojnika Ureda predsjednika Vlade uskladio s odredbama navedene uredbe.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta ZHŽ-a, koji je usklađen s odredbama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva županijskih tijela uprave i županijskih upravnih organizacija, gradskih i općinskih tijela uprave i upravnih organizacija. Radi se o ispravci tehničkih odnosno tiskarskih grešaka.

Županijska vlada donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za privatizaciju u županiji za 2022. godinu, kojeg je usvojio Upravni odbor Agencije za privatizaciju u ZHŽ-u. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2022. godinu, koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda.

Vlada je donijela Odluku o uplati zaostalih doprinosa za staž osiguranja koji se računa u uvećanom trajanju, kojom se odobrava uplata zaostalih doprinosa za staž osiguranja koji se računa u uvećanom trajanju osiguranicima koji su bili uposleni u tijelima unutarnjih poslova BiH u razdoblju od 24. prosinca 1995. godine do 31. prosinca 1996. godine, a ti uposlenici su nastavili raditi u MUP-u ZHŽ-a kao pravni sljednik MUP-a HR HB koji je preuzeo sva prava i obveze koje sljeduju na temelju toga.

Mario Damjanović iz Širokog Brijega imenovan je za ravnatelja Ureda za zakonodavstvo Vlade, nakon čega je doneseno posebno Rješenje o prestanku važenja Rješenja o privremenom vršenju dužnosti poslova ravnatelja navedenog ureda.

Rješenjem o izmjenama Rješenja o imenovanju Policijskog odbora ZHŽ-a samostalni inspektor Marko Zelenika imenovan je za predsjedatelja Policijskog odbora, a viši inspektor Drago Tomić za člana Policijskog odbora Županije.

Usvojeno je Godišnje izvješće o razvoju s Izvješćem o provedbi Strategije za 2021. godinu.

Razvojni trendovi u ZHŽ-u za razdoblje od 2019. do 2021. godine prikazani su prema odabranim pokazateljima na razini županije i na razini općina i gradova, a grupirani su u tri skupine: gospodarstvo, društvo i okoliš/infrastruktura.

Iz Izvješća je vidljivo da se gospodarstvo vidno popravlja i prisutni su pozitivni trendovi, kao i u segmentu okoliša i infrastrukture.

Prema indeksu razvijenosti u FBiH, ZHŽ se u 2021. godini nalazila na drugom mjestu s indeksom razvijenosti 1,06 odmah iza Sarajevske županije koja godinama drži prvo mjesto s indeksom razvijenosti većim od 2, dok sve ostale županije u 2021. godini imaju indeks razvijenosti ispod 1.

Zapadnohercegovačka županija je u 2021. godini u usporedbi s 2020. godinom zabilježila rast indeksa razvijenosti za 0,3 dok je u usporedbi s 2019. godinom zabilježila skok s četvrtog na drugo mjesto po indeksu razvijenosti u Federaciji.

Strategijom razvoja ZHŽ-a za razdoblje 2021. – 2027. godine definiran je sustav praćenja i koordinacije razvoja koji uključuje praćenje i koordinaciju provedbe Strategije, praćenje i koordinaciju provedbe projekata, postignutih rezultata, te praćenje razvojnih trendova u županiji.

Sastavni dio procesa provedbe Strategije je i praćenje njezine provedbe. Ovo je prvo Izvješće o provedbi županijske Strategije razvoja za navedeno razdoblje.

Ona ima tri strateška i 11 prioritetnih ciljeva u okviru kojih je predviđeno 37 razvojnih mjera.

U kontekstu ove strategije, u 2021. godini provedeno je 66 aktivnosti na razini županije, te općina i gradova i usklađene su s razvojnim mjerama, prioritetima i ciljevima, odnosno doprinose ispunjavanju ciljeva definiranih u Strategiji, a ukupna vrijednost uloženih sredstava za provedbu tih aktivnosti je 9.807.757,55 maraka.

U analizi provedbe aktivnosti po sektorima, od ukupno 66 provedenih aktivnosti, najviše ih je u sektoru turizma 13, zatim u sektoru okoliša 12, te u sektoru uprave osam.

Najmanje aktivnosti provedeno je u sektorima gospodarstva, energetske učinkovitosti i prometa po dvije aktivnosti, a u sektoru tržišta rada provedena je samo jedna aktivnost.

U cilju kontinuiranog poboljšanja sustava provedbe i praćenja provedbe Strategije razvoja ZHŽ-a, predložene su preporuke za poboljšanje provedbe Strategije, a koje su utemeljene na iskustvima i uočenim potrebama iz prethodnog razdoblja.

e-hercegovina.com

O čemu se priča na BiH i Croatia subredditima

O čemu se priča na Balkanskim subredditima?